INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost:

OLVIO s. r. o.   Námestie gen. Štefánika 534/9, Stará Ľubovňa 064 01, Slovensko
IČO: 46 900 608

tel.: +421-948 015 991
e-mail: sleepingelephant@gmail.com

(dále jen „OLVIO“ anebo „společnost“)

v souladu s čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „Nařízení GDPR“) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů společností OLVIO nutraceutics ve vybraných oblastech zpracování osobních údajů.

ZÁKLADNÍ POJMY:

Dotčenou osobou pro účely této informace je identifikovaná anebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje společnost OLVIO zpracovává v rámci příslušné zpracovatelské činnosti (dále jen „dotčená osoba“).

Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované anebo identifikovatelné fyzické osoby (dotčené osoby); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo anebo nepřímo, především odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, anebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní anebo sociální  identitu této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů je operace anebo soubor operací s osobními údaji anebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávaní, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přepracování anebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením anebo poskytování jiným způsobem, přeskupování anebo kombinování, omezení, vymazání anebo likvidace, bez ohledu na to, zda se vykonávají automatizovanými anebo neautomatizovanými prostředky.

Provozovatelem je společnost OLVIO, která v rámci zpracování osobních údajů ve svých podmínkách určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zprostředkovatelem je fyzická anebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura anebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele (společností OLVIO).

Příjemcem je fyzická anebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura anebo jiný subjekt, kterému osobní údaje společnost OLVIO poskytuje (třetí strany, zprostředkovatelé).

JAK BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY?

Osobní údaje jsou zpracovány i prostřednictvím smluvních partnerů (zprostředkovatelů), kteří jsou prověření a pověření v souladu s čl. 28 Nařízení GDPR. Společnost OLVIO dohlíží nad jejich činností s cílem ochránit osobní údaje a zajistit jejich legitimní zpracování v souladu s Nařízením GDPR.

Osobní údaje dotčených osob jsou v podmínkách společnosti OLVIO zpracovány především k

Následujícím účelům:

 

1)    Zpracování osobních údajů v rámci předsmluvních a smluvních vztahů:

Podmínky zpracování osobních údajů jsou závislé od fáze smluvního vztahu (předsmluvní/smluvní vztah, uchovávání smluv atd.) jakož i od dotčených osob, jichž se zpracování týká (např. statutáři, kontaktní, pověřené a zplnomocněné osoby, fyzické osoby, které jsou přímo smluvními stranami, údaje o zaměstnancích smluvní strany apod.).

V podmínkách společnosti byly identifikovány smluvní vztahy především s následujícími kategoriemi smluvních stran:

1.1 fyzické osoby (s výjimkou pracovněprávních vztahů) a fyzické osoby podnikatelé,

Pokud jsou smluvními stranami fyzické osoby / fyzické osoby podnikatelé, jsou o těchto smluvních stranách jako dotčených osobách zpracovány jejich osobní údaje. V rámci předmětných smluvních vztahů mohou být zpracovány i osobní údaje jiných fyzických osob, jejichž údaje jsou součástí smlouvy (např. kontaktní, pověřené, zplnomocněné osoby).

1.2 právnické osoby, instituce, organizace, subjekty veřejné správy (např. subjekty samosprávy především města a obce, výrobci, sběrové společnosti – sběr a odvoz odpadu, dodavatelé zboží a služeb a jiní obchodní a smluvní partneři).

Pokud jsou smluvními stranami právnické osoby, instituce, organizace, subjekty veřejné správy, jsou v rámci těchto smluvních vztahů zpracovány i osobní údaje fyzických osob. Zpravidla se jedná o osoby oprávněné vystupovat jménem smluvní strany anebo jejich osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti s plněním předmětu konkrétní smlouvy (např. kontaktní, pověřené, zplnomocněné osoby, statutáři, zaměstnanci smluvních stran, odborní garanti apod.).

2)   Zpracování účetních dokladů a podkladů – vedení účetnictví společnosti OLVIO:

Právní základ zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 písm. c) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné ke splnění  zákonné povinnosti společnosti vyplývající především z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 431/2002 z. SR o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 595/2003 z. SR o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 222/2004 z. SR o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 563/2009 z. SR o správě daní (daňový řád) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí osobních údajů dotčenou osobou, které jsou nevyhnutné k řádnému vedení účetní agendy je zákonným požadavkem. V případě, nebudou-li dotčenou osobou poskytnuty osobní údaje může to mít za následek např. neuzavření smluvního vztahu, odmítnutí prodeje zboží a služby atd.

Rozsah zpracovaných údajů:

V rámci uvedeného účelu jsou zpracovány běžné osobní údaje zpravidla v rozsahu účetních dokladů a podkladů k účetním dokladům, především identifikační a kontaktní údaje dotčených osob nevyhnutné k vykonání účetní operace a proukazování její oprávněnosti a legitimnosti dozorovým orgánům.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje, které jsou součástí účetní agendy společnosti, mohou být poskytnuty auditorům k vykonání auditů a poskytování příslušné poradenské činnosti. V případě ochrany finančních anebo právem chráněných údajů, budou nevyhnutné osobní údaje poskytnuty orgánům činným v trestním řízení anebo soudům.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pro vymezený účel během lhůty 10 let následujících po skončení účetního období.

3)  Zpracování údajů v rámci agendy statutárního orgánu společnosti OLVIO:

Právní základ zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 písm. c) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné ke splnění zákonné povinnosti společnosti (akciové společnosti) vyplývající především z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 40/1964 SR Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 513/1991 SR Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 566/2001 z. SR o cenných papírech a investičních službách (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí osobních údajů dotčenou osobou je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů a dotčená osoba je tyto osobní údaje povinná poskytnout.

Rozsah zpracovaných údajů:

V rámci uvedeného účelu jsou zpracovány běžné osobní údaje zpravidla v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů dotčených osob především: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště a ostatní údaje nevyhnutné ke splnění vymezeného účelu (např. v rozsahu zplnomocnění, údaje o akciích na jméno a jejich jmenovitá hodnota).

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje, které jsou součástí agendy statutárního a dozorčího orgánu mohou být poskytnuty advokátům pro účely poskytování právních služeb dle zákona č. 586/2003 Z. z. SR o advokacii. Osobní údaje jsou poskytovány výlučně v případech, je-li to nevyhnutné v rámci plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu (Centrálnímu depozitáři cenných papírů, místně příslušnému soudu, orgánům činným v trestním řízení, dozorovým orgánům a dalším ústředním orgánům a orgánům státní správy) v rámci plnění zákonné povinnosti, poskytování součinnosti a v souvislosti s uplatňováním právem chráněných zájmů společnosti.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pro vymezený účel během existence společnosti a následně 10 let po jejím zániku.

 

4)  Zpracování osobních údajů v rámci agendy soudních sporů:

Právní základ zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 písm. c) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné ke splnění zákonné povinnosti společnosti vyplývající především z následujících právních předpisů:

 • zákon č. 757/2004 z. SR o soudech a o změně a doplnění některých zákonů.
 • zákon č. 160/2015 z. SR Civilní sporový řád.
 • zákon č. 301/2005 z. SR Trestní řád.

Osobní údaje mohou být v rámci ochrany právem chráněného zájmu společnosti zpracovány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 písm. f) Nařízení GDPR.

Dotčená osoba je povinná strpět účelné a přiměřené zpracování osobních údajů. Na zpracování osobních údajů v rámci uplatňování právem chráněných zájmů se souhlas dotčené osoby nevyžaduje.

Rozsah zpracovaných údajů:

V rámci uvedeného účelu jsou zpracovány běžné osobní údaje zpravidla v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů dotčených osob především: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, e-mail, telefon, podpis a další osobní údaje získané během řešení konkrétního soudního sporu anebo během uplatňování právem chráněných zájmů společnosti.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje, které jsou součástí agendy soudních sporů mohou být poskytnuty advokátům pro účely poskytování právních služeb dle zákona č. 586/2003 Z. z. SR o advokacii. Osobní údaje jsou poskytovány soudům a orgánům činným v trestním řízení v rámci poskytování součinnosti a v souvislosti s uplatňováním právem chráněných zájmů společnosti.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány na vymezený účel s přihlédnutím především na subjektivní a objektivní promlčecí lhůty a lhůty související s uplatněním právem chráněných zájmů společnosti i po skončení soudního sporu.

5)  Zpracování osobních údajů v rámci výběrových řízení,

Podmínky zpracování osobních údajů jsou závislé od fáze smluvního vztahu (výběrové řízení, předsmluvní/smluvní vztah, uchovávaní smluv atd.) jakož i od dotčených osob, jichž se zpracování týká (např., kandidáti ve vyhlášeném výběrovém řízení apod.).

5.1 kandidáti ve vyhlášeném výběrovém řízení, jejichž osobní údaje jsou zpracovány v rámci zavedení předsmluvních vztahů dle čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR: zpracování se  vykonává na základě žádosti dotčené osoby před uzavřením smlouvy.

6)  Zpracování osobních údajů v rámci propagace společnosti OLVIO, její činnosti a poslání:

Společnost OLVIO

Vykonává propagaci společnosti především prostřednictvím:

6.1 webové stránky (webová prezentace)

V rámci webové stránky jsou zpracovány osobní údaje:

  • v rozsahu souhlasu dotčené osoby dle čl. 6 písm. a) Nařízení GDPR.

   Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů souvisejících s konkrétní situací (související především se zveřejňováním osobních údajů zranitelných dotčených osob a jiných dotčených osob, pokud získáni souhlasu konkrétní situace vyžaduje).

  • v rámci smluvních vztahů dle čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.

   Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou definovány příslušným smluvním vztahům s dotčenou osobou.

  • v rámci oprávněných zájmů společnosti dle čl. 6 písm. f) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje společnost, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy anebo základní práva a svobody dotčené osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, především pokud je dotčenou osobu dítě.

   Oprávněným zájmem společností je:

    • budování dobrého jména společnosti, propagování její činnosti a poslání, vzdělávání klientů a veřejnosti za účelem ochrany životního prostředí prostřednictvím třídění a recyklace odpadů.
     V rámci vymezeného oprávněného zájmu jsou zpracovány osobní údaje především při přípravě a zveřejnění / publikování propagačních článků, fotografií a videí, v jejichž rámci dochází i ke zveřejnění osobních údajů dotčených osob (především jejich podobizen, názorů a vyjádření, ve vybraných případech i jejich jména, příjmení a pracovního zařazení / oblasti působení, případně jiné údaje pod dohodě s konkrétní dotčenou osobou).
     Osobní údaje jsou prostřednictvím webové stránky zveřejňovány bez časového omezení (pokud dotčená osoba neuplatní námitku), případně pokud nejsou zveřejněny fotografie a videa vymazány ze strany společnosti.
    • budování vztahů s klienty a veřejností.

     V rámci vymezeného oprávněného zájmu jsou zpracovány osobní údaje především v rámci zveřejnění fotografií a identifikačních a kontaktních údajů vybraných zaměstnanců na webové stránce (při kontaktních zaměstnancích: titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, pracovní kontaktní údaje top managmentu společnosti: fotografie, titul, jméno, příjmení a pracovní pozice).
     Osobní údaje jsou prostřednictvím webové stránky zveřejňovány během trvání pracovněprávního vztahu vybraného zaměstnance, případně pokud zaměstnanec neuplatní námitku), případně pokud nejsou zveřejněny fotografie a videa vymazány ze strany společnosti.

    • bezpečnost a řádné provozování webové stránky

     V rámci vymezeného oprávněného zájmu mohou být zpracovány osobní údaje návštěvníků stránky především v rámci zpracování údajů a cookies nevyhnutných pro provoz webové stránky (IP adresa, MAC adresa zařízení, kterým si návštěvník zobrazuje stránku a údajů souvisejících s přihlášením do klientských zón (přihlašovací jméno a heslo, IP adresa, MAC adresa zařízení).

     Osobní údaje jsou zpracovány během doby nevyhnutné k dosažení vymezeného oprávněného zájmu případně během smluvního vztahu s klientem (přihlášení se do klientské zóny).

     Bližší informace o zpracování cookies jsou uveřejněny na stránce www.sleepingelephantresort.com

 

6.2 platforem sociálních médií (prezentování profilů a poslání společnosti, provozování fanpage a mediálních kanálů).
V rámci platforem sociálních médií jsou zpracovány osobní údaje:

  • v rozsahu souhlasu dotčené osoby dle čl. 6 písm. a) Nařízení GDPR.

   Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů souvisejících s konkrétní situací (související především se zveřejňováním osobních údajů zranitelných dotčených osob a jiných dotčených osob, pokud získání souhlasu konkrétní situace vyžaduje).

  • v rámci smluvních vztahů dle čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR: zpracováni je nevyhnutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba.

   Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou definovány příslušným smluvním vztahem s dotčenou osobou.

  • v rámci oprávněných zájmů společnosti dle čl. 6 písm. f) Nařízení GDPR: zpracování je nevyhnutné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje společnost, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy anebo základní práva a svobody dotčené osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, především je-li dotčenou osobu dítě.

   Oprávněným zájmem společnosti je:

   • budování dobrého jména společnosti, propagování její činnosti a poslání, vzdělávání klientů a veřejnosti za účelem ochrany životného prostředí prostřednictvím třídění a recyklace odpadů. V rámci vymezeného oprávněného zájmu jsou zpracovány osobní údaje především při přípravě a zveřejnění / publikování propagačních článků, fotografií a videí, v jejichž rámci dochází i ke zveřejnění osobních údajů dotčených osob (především jejich podobizen, názorů a vyjádření, ve vybraných případech i jejich jména, příjmení a pracovního zařazení / oblasti působení, případně jiné údaje po dohodě s konkrétní dotčenou osobou).

    Osobní údaje jsou prostřednictvím platforem sociálních médií zveřejňovány bez časového omezení (pokud dotčená osoba neuplatní námitku), případně pokud nejsou zveřejněny fotografie a videa vymazány ze strany společnosti.

   • budování vztahů s klienty a veřejností.

    V rámci vymezeného oprávněného zájmu mohou být zpracovány osobní údaje především v rámci zveřejnění fotografií a identifikačních a kontaktních údajů vybraných zaměstnanců v rámci platforem sociálních médií (při kontaktních zaměstnancích: titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, pracovní kontaktní údaje, a při top managmentu společnosti: fotografie, titul, jméno, příjmení a pracovní pozice).

    Osobní údaje jsou prostřednictvím platforem sociálních médií zveřejňovány během trvání pracovněprávního vztahu vybraného zaměstnance, případně pokud zaměstnanec neuplatní námitku), případně pokud nejsou zveřejněny fotografie a videa vymazány ze strany společnosti.

JAKÁ PRÁVA MÁ DOTČENÁ OSOBA PŘI ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Dotčená osoba má právo:

 • na informace o zpracování jejich osobních údajů,
 • získat přístup k osobním údajům, které se o ní zpracovávají a uchovávají,
 • požádat o opravu svých nesprávných, nepřesných anebo neúplných osobních údajů,
 • požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí, anebo pokud je jejich zpracování nezákonné,
 • namítat proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely anebo na základě, kterých souvisí s konkrétní situací,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů ve zvláštních případech,
 • dostat své  osobní   údaje   ve strojově  čitelném   formátu   a/anebo   požádat   o jejich   přenos jinému provozovateli,
 • kdykoliv svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud takovýto souhlas dotčená osoba udělila,
 • požádat, aby rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování, které se jí týkají anebo jí výrazně ovlivňují, vycházející z jejich osobních údajů, vykonávaly fyzické osoby, a nikoliv automatizované technické prostředky, jsou-li osobní údaje takto zpracovány. Dotčená osoba má právo vyslovit svůj názor a namítat proti rozhodnutí společnosti OLVIO,
 • podat stížnost dozorovému orgánu, především v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce anebo v místě údajného porušení a právo na účinný soudní prostředek nápravy, pokud se domnívá, že je zpracování jejich osobních údajů vrozporu s právními předpisy.
  Dozorovým orgánem na území Slovenské republiky je Úřad na ochranu osobních údajů SR, Hraničná 12, Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214
 • podat žádost anebo stížnost společnosti OLVIO v souvislosti s ochranou a zpracováním jejich osobních údajů. Každá dotčená osoba, která chce podat žádost anebo stížnost a uplatnit si svá práva, může tak učinit:
  • písemně /osobně na adrese: OLVIO s. r. o. Námestie gen. Štefánika 534/9, Stará Ľubovňa 064 01, Slovensko
  • elektronicky na adrese: sleepingelephant@gmail.com

Platnost informace o zpracování osobních údajů ke dni: 16.01.2024

 

Sleeping elephant beach resort

Rezervujte si kousek ráje již dnes

Přijeďte a objevte kouzlo Sleeping Elephant Beach Resortu, kde pohodlí a příroda tvoří dokonalou harmonii. Staneme se součástí vašich nezapomenutelných zážitků. Těšíme se na vás!

Rezervace

Najděte nás na mapě

Vaši oázu klidu a pohody najdete na tomto místě.

Zobrazit

Potřebujete poradit?

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně ubytování, aktivit nebo služeb. Vždy vám rádi odpovíme.

Formulář